PROSPECCIÓN HORARIOS 2022-2023

NIÑ@S

2º y 3º Infantil

 • LX 16:15

 • LX 17:21

 • LX 18:25

 • MJ 16:15

 • MJ 17:20

 • MJ 17:21

1º 2º Primaria

 • LX 16:15

 • LX 16:16

 • LX 17:20

 • LX 17:21

 • LX 17:22

 • LX 18:26

 • MJ 16:16

 • MJ 17:20

 • MJ 18:25

3º 4º Primaria

 • LX 16:15

 • LX 16:16

 • LX 17:20

 • LX 18:25

 • LX 18:26

 • MJ 16:15

 • MJ 16:16

 • MJ 17:21

 • MJ 17:22

 • MJ 18:26

5º y 6º Primaria

 • LX 16:15

 • LX 18:27

 • LX 19:30

 • MJ 16:17

 • MJ 17:20

 • MJ 18:25

6º Primaria y 1ºESO

 • LX 18:27

 • MJ 18:27

JÓVENES

1º y 2º ESO

 • LX 16:15

 • LX 18:25

 • MJ 16:15

 • MJ 17:20

 • MJ 18:25

High School Class

 • LX 19:30

 • MJ 18:25

 • MJ 19:30

 • MJ 19:31

First Jóvenes (B2)

 • LX 19:30

 • MJ 19:30

Advanced Jóvenes (C1)

 • LX 19:30

ADULTOS

A2

 • MJ 20:35

B1

 • MJ 20:35

B1+

 • LX 20:35

B2

 • LX 20:35

 • MJ 20:35

First (B2)

 • LX 19:30

 • MJ 20:35

 • V 16:15 (2h)

Conversación (B2)

 • V 18:25

 • V 19:30

Advanced (C1)

 • LX 20:35

 • MJ 19:30

 • MJ 20:35

 • V 16:15 (2h)

 • V 18:25 (2h)

Proficiency (C2)

 • LX 20:35